Félagslegir þættir

Mannauðurinn

FISK Seafood er fjölskylduvænn vinnustaður og leggur áherslu á jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Á meðal þess er skipulagning veiðiferða langt fram í tímann og er ekki hvikað frá þeim áætlunum nema í þvinguðum undantekningartilfellum. Þannig leggjum við okkar lóð á vogarskálar þess að sjómenn okkar geti skipulagt fjölskyldulíf sitt og viðburði í einkalífinu án óvissu um úthald hverju sinni. Þegar yfirvinna býðst hefur starfsfólk FISK Seafood val um hvort það nýti slík tækifæri. Yfirvinna stendur öllum innan sama starfs jafnt til boða og er áhersla lögð á það að henni sé deilt jafnt með þeim sem hana vilja þiggja. 

image description

Vellíðan á vinnustað er lykilforsenda góðra vinnubragða og langtímasambands á milli fyrirtækisins og starfsfólks þess. Hluti af því er staðgóð næring á vinnutíma. Allt starfsfólk hefur aðgang án endurgjalds að heitum mat í hádeginu, auk þess sem hollur og næringarríkur morgunverður og fjölbreyttir millimálsbitar standa þeim til boða á vinnutíma. 

Alls voru 263 stöðugildi hjá samstæðunni um áramótin 2023/2024. Hlutfall starfsmanna annars vegar til sjós og hins vegar lands breytist lítið á milli ára og er hlutfallið yfirleitt í kringum 50/50. Sem fyrr hallar enn verulega á hlutfall annarra kynja en karla og skýrist það helst af því að nær eingöngu karlar sækja í störf sjómanna hjá félaginu. 

Starfsmannahópur samstæðunnar er mjög fjölbreyttur og kemur starfsfólkið okkar frá 9 löndum. Erlent vinnuafl sækir orðið meira í almenn fiskvinnslustörf heldur en íslenskt verkafólk.  Á myndinni má sjá þróun í fjölda íslenskra og erlendra starfsmanna í fiskvinnslum samstæðunnar.

Allir stjórnendur FISK Seafood samstæðunnar hafa það að leiðarljósi að félagið virðir almenn mannréttindi, gildandi kjarasamninga og önnur lögbundin réttindi. Félagið mismunar ekki starfsfólki út frá kyni, kynhneigð, uppruna eða trú. FISK Seafood hefur einsett sér að óútskýrður launamunur fari ekki yfir 5 % og til að tryggja það hefur félagið haft gilda jafnlaunavottun samkvæmt ÍST85:2012 staðli síðan 2019.

Jafnlaunavottun

Meginreglur í launastefnu FISK Seafood eru:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlauna staðlinum ÍST 85:2012, það skjalfest og því viðhaldið. Afla vottunar faggilds aðila og viðhalda slíkri vottun samkvæmt staðli
  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti
  • Uppfylla skilyrði staðals um innri úttektir og athugun / stjórnenda árlega
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem varða fyrirtækið á hverjum tíma og staðfesta að farið sé að lögum
     

Starfsmannafélög

Á öllum vinnustöðum er mikilvægt að hafa virk starfsmannafélög. Slík félög eru vettvangur fyrir starfsfólk til að hittast utan vinnutíma og kynnast betur og með persónulegri hætti en ella. FISK Seafood samstæðan styður starfsmannafélögin með ýmsum hætti, m.a. með fjárhagslegri umbun fyrir aðstoð starfsfólks á umhverfis- og sjómannadegi, gluggaþvott í húsnæði fyrirtækisins o.fl. slík vinna eflir liðsanda á vinnustöðum og þjappar hópnum saman. 

Fræðsla

Á undanförnum árum hefur verið unnið að gerð námsefnis og innleiðingu á rafrænu fræðsluforriti fyrir landvinnsluna á Sauðárkróki. Vel hefur gengið að koma efninu áleiðis til starfsfólks í gegnum stafrænar lausnir enda þótt yfirstíga hafi þurft ýmsar hindranir. Helstu áskoranir okkar, og margra annarra fyrirtækja í sjávarútvegi, eru fólgnar í því að við erum fjölþjóðlegur vinnustaður þar sem jafnvel getur komið fyrir að starfsfólk tali hvorki íslensku né ensku. Áfram verður unnið að því að efla rafræna fræðslu til breiðari starfshóps innan samstæðunnar.

Sjómenn FISK Seafood sækja sér grunnfræðslu og símenntun til Slysavarnaskóla sjómanna. Á árinu kom Slysavarnaskóli sjómanna í heimsókn til okkar og hélt námskeið í öryggismálum um borð í Drangey og Málmey fytrir rúmlega 40 þátttakendur. Enn fleiri sóttu  námskeið á vegum Slysavarnaskólans um borð í Sæbjörginni. Námskeiðin voru blanda af öryggismálafræðslu, nýliðafræðslu um öryggisþætti og sjúkrahjálp í skipum. Miðað er við að hver sjómaður sæki sér endurmenntun hjá Slysavarnaskóla sjómanna að minnsta kosti á fimm ára fresti.


Í töflunni hér að neðan má sá dæmi um samantekt fræðslustunda annarsvegar hjá sjómönnum FISK Seafood og hins vegar hjá starfsfólki landvinnslunnar á Sauðárkróki.
 

2023 2022 2021
Starfslýsingar 92
Hagnýtar upplýsingar 66
Líkamsbeiting við vinnu 280
Gæða- og matvælaöryggisstefna 74 142 152
Matvælavarnir, endurþjálfun gæðateymis 18 36 76
Samskipti 160
Koffín og orkudrykkir 73
Starfsánægja 74
Umgengnis og hreinlætisreglur 74
Viðbragðsáætlun um einelti og ofbeldi 74
Rekjanleiki afurða 93 71
Eftirlit í matvælavinnslum, endurþjálfun gæðateymis 21
Öryggisfræðsla 8 38
Skyndihjálp 280
Öryggisfræðsla sjómanna 432 200
Sjúkrahjálp í skipum 96
Ýmislegt 142 76

Öryggismál

Öryggi starfsfólks í vinnu sinni fyrir FISK Seafood er félaginu stöðugt keppikefli. Áhersla er lögð á virkt vinnuverndarstarf sem er sinnt af öryggisfulltrúum og öryggisvörðum. 
 

Við hvetjum starfsfólk okkar til þess að láta vita um bilanir eða það sem betur mætti fara á starfsstöðvum okkar. Hægt er að koma með ábendingar í gegnum atvikaskráningaforritið ATVIK sem er notað bæði til sjós og lands. Brugðist er við hvers kyns ábendingum eins fljótt og auðið er.
 

FISK Seafood er virkur þáttakandi í öryggishópi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
 

Slys

Um árabil hefur FISK Seafood notað atvikaskráningakerfi VÍS, ATVIK, og tók meðal annars þátt í þróun á ATVIK – sjómenn, sem nú er gagnagrunnur í eigu Rannsóknarnefndar samgönguslysa. Allir starfsmenn eru hvattir til að skrá ábendingar og næstumslys þannig að hægt sé að bregðast við með fyrirbyggjandi aðgerðum. Starfsmönnum er skylt að skrá bæði minniháttarslys og fjarveruslys (meira en einn dagur frá vinnu) og ógn sem þeir verða fyrir við störf hjá félaginu. Starfsfólk getur skráð með snjalltækinu sínu eða í tölvum í sameiginlegum rýmum á starfsstöðvum. Samantekt skráninga á ábendingum og næstumslysum hefur skilað sér í auknum úrbótum á starfsstöðvum og aukinni árvekni og öryggisvitund starfsmanna. 

Á árunum 2019-2023 hefur fjarveruslysum í landi fækkað talsvert og sömuleiðis tókst að halda fjarveruslysum á sjó undir meðaltali síðustu ára. Skráningum á minniháttarslysum bæði til sjós og lands stendur í stað á milli ára. Í landi eru algengustu fjarveru- og minniháttarslysin ennþá vegna vinnu með handverkfæri, þ.e. að fólk skeri sig eða stingi við snyrtingu á fiski. Starfsfólki eru boðnir tregskerandi hanskar sem dæmin sanna að koma nánast í veg fyrir skurði en virðast máttlitlir gagnvart stungum. Algengustu slysin til sjós má rekja til þess að sjómenn setja sig í aðstæður sem eru ill- eða óviðráðanlegar. 

Samfélagið

FISK Seafood, Soffanía Cecilsson og Steinunn veita nærsamfélagi sínu margvíslegan fjárhagslegan stuðning, einkum til íþróttafélaga og góðgerðarmála. Íþróttaiðkun barna og unglinga hefur mikið forvarnargildi og sterkir afreksíþróttahópar eða -einstaklingar eru í senn mikilvæg hvatning og fyrirmynd þeirra sem yngri eru. Við höfum lagt ýmsum íþróttagreinum og einstökum deildum þeirra lið með kaupum á búnaði, styrktar auglýsingum og fleiru. Við höfum einnig verið styrktaraðilar einstakra móta og lagt okkar af mörkum með beinum fjárstuðningi við rekstur einstakra afreksíþróttadeilda. 

Árið 2023 afhentu félögin styrki til íþrótta-, góðgerðar- og menningarmála sem skiptust þannig: 

Umhverfisdagurinn

Árlegan umhverfisdag FISK Seafood bar upp á 6. maí en þá eru Skagfirðingar hvattir til að  mæta á tiltekin svæði til þess að hreinsa rusl úr fjörum, vegköntum og víðar. Umhverfisdagurinn snýst um að taka til hendinni í nærumhverfinu og fegra það með því að fara í skipulagða plokkferð í krafti hópeflisins. Þátttakendur geta ánafnað einhverri íþróttadeild í Skagafirði verðmæti vinnu sinnar og greiddi FISK Seafood viðkomandi deild 12.000 krónur fyrir framlag hvers og ein þátttakanda. Í þetta sinn mættu hvorki meira né minna en 754 einstaklingar á öllum aldri og voru alls hirt upp um 18,4 tonn af rusli í fjörum og víðar. Eftir tínsluna hittist hópurinn í húsnæði FISK Seafood þar sem boðið var upp á heita súpu, grillaðar pylsur o.fl. Á þessum þremur árum sem umhverfisdagurinn hefur verið haldinn hafa alls verið tekin upp 32 tonn af rusli í Skagafirði.  

Skóli og atvinnulíf

FISK Seafood leggur sitt af mörkum til tengslanna á milli skóla og atvinnulífs. Á árinu var unnið að gerð námsbrautar í matvælaiðnaði í samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Áætlað er að setja upp áfanga sem heitir „vinnustaðanám í fiskvinnslu“ sem gefur nemendum framhaldsskólaeiningar. Einnig buðum við öllum skólum í Skagafirði að þiggja endurskinsmerki til að dreifa til nemenda og starfsmanna. Í Árskóla var samhliða afhendingunni efnt til fræðslu frá lögreglunni um mikilvægi öryggisþátta í umferðinni.

Í haust styrktum við nemendur iðngreina við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra til kaupa á vinnufatnaði sem þeir þurfa að verða sér úti um vegna námsins. Við erum þannig þátttakendur í stærra verkefni sem Byko, Hagi og FNV standa fyrir en þar fá allir nemar á fyrsta ári öryggisbúnað að gjöf. 

Háskólinn á Hólum flutti fiskeldisdeild skólans úr húsakynnum FISK Seafood á árinu. Við flutningana veitti félagið skólanum styrk upp á 35 milljónir króna til uppbyggingar á nýju húsnæði. Einnig var fiskeldisstöð félagsins, sem áður hýsti Hólalax, afhent skólanum að gjöf.

Innkaup

Félagið leggur áherslu á verslun og viðskipti í heimabyggð og það skiptir því  miklu máli að í henni sé öflug þjónusta á ýmsum sviðum. Einnig leggjum við áherslu á að kaupa eins mikið af aðföngum innanlands og frekast er unnt. Árið 2023 voru 99,5% af aðkeyptum vörum og þjónustu fengnar í gegnum íslenska birgja og þar af voru 66,3% allra viðskipta gerð við nærsamfélagið, það er fyrirtæki á Norðurlandi vestra eða á Snæfellsnesi.

2023 2022
Erlendir birgjar 0.5% 0.8%
Innlendir birgjar 99.5% 99.2%
Innlendir birgjar nærumhverfi 66.3% 55.7%

Sjómannadagurinn

FISK Seafood hélt sjómannadaginn hátíðlegan þann 3. júní og sóttu bæjarbúar heim fjölbreytta dagskrá fyrir börn og fullorðna. Boðið var í skemmtisiglingu um borð í Drangey SK-2 þar sem áhöfnin tók vel á móti gestum. Eftir að komið var í land tók við fjölskyldudagskrá með tilheyrandi skemmtiatriðum og fjölbreyttum veitingum. Um kvöldið var starfsfólki FISK Seafood að venju boðið til kvöldverðar í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. 

Gamla máltækið um að lengi taki sjórinn við er ekki einungis löngu orðið úrelt heldur beinlínis fáránlegt í ljósi þess veruleika sem við blasir